Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Elämyksen kivijalat

Kirjoitettu 07.11.18
Esseen kirjoittaja: Niko Nenonen
Kirjapisteet: 6
Kirja: Elämystuottajan käsikirja, Matkailuyrityksen tuotekehitys, Priceless -Turning Ordinary Products into Extraordinary Experiences, Matkailuelämys prosessina: elämysten synnyn ja kehityksen vaiheet teoksessa Matkailuelämykset tutkimuskohteina
Kirjan kirjoittaja: Tarssanen Sanna, Komppula Raija, Boxberg Matti, LaSalle, D, Britton, D, Aho, S
Kategoriat: 1. Oppiminen, 6.2. Myynnin ja markkinointiviestinnän taidot ja työkalut, 6.3. Brandi ja mielikuvien kehittämisen työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Koska ihminen on yksilöllinen eläin, ovat myös ihmisen kokemat asiat ja ajatukset yksilöllisiä. Tämän vuoksi elämystä ei voi täysin tarkkarajaisesti määritellä käsitteenä. Seuraavissa luvuissa käsitellään kuitenkin prosessia, jonka kautta elämys voi kohdehenkilöön muodostua.

 

 

7979797

Elämyskolmio
Piirros: Tanja Jämsä, Ideaosuuskunta Wire, 22.10.2018.

Elämyskolmio on oiva työkalu elämyksen syntyprosessin hahmottamiseen. Kolmiossa kuvataan elämyksen ”kivijalkaa”, asioita, jotka kannattelevat elämykseen johtavia osasia. Se kuvaa myös tasoja, jotka johtavat lopulta elämyksen kokemiseen, sekä mahdollisesti sen kautta syntyneisiin muutoksiin yksilön käyttäytymisessä.

 

Elämyksen ”kivijalat”

Yksilöllisyydellä tarkoitetaan tuotteen ainutkertaisuutta ja ainutlaatuisuutta niin, ettei täysin samaa tai samanlaista kokemusta kokemusta löydy muualta. Yksillöllisyys näkyy asiakaslähtöisyytenä, joustavuutena ja mahdollisuutena räätälöidä tuote jokaisen asiakkaan mieltymysten ja tarpeiden mukaan.

Saunarekalla on aina peräänkuulutettu tuotteen ja palvelun yksilöllisyyttä. Saunarekan konsepti on uniikki. Uniikkiutta on vuosien varrella käytetty paljon markkinoinnin argumenttina. Myös Saunarekan 15v -juhlissa Saunarekan yksilöllisyyttä korostettiin laitteeseen kohdistetulla valotaiteella, sekä sen myötä syntyneellä WOW -efektillä.

Aitous tarkoittaa tuotteen uskottavuutta. Yksinkertaisimmillaan aitous on olemassa olevaa ja todellista elämäntapaa ja kulttuuria. Tuote on aito, jos asiakas kokee sen uskottavana ja aitona. Tutkimuskohteen juhlissa aitous saatiin aikaan antamalla juhlille kasvot. Yrittäjä hallitsi itse tapahtuman infosivuja sosiaalisissa medioissa, sekä piti juhlien alussa puheen omalla tyylillään.

Tarina liittyy läheisesti tuotteen aitouteen. Uskottava ja aito tarina  antaa tuotteelle ja kokemukselle sosiaalisen merkityksen ja sisällön, ja syyn kokea kyseessä oleva tuote. Hyvässä tarinassa on faktan ja fiktion elementtejä.

Moniaistisuus tarkoittaa sitä, että kaikki aistiärsykkeet on suunniteltu huolellisesti vahvistamaan haluttua teemaa ja tukevat mukaansatempaavuutta. Saunarekka 15v -juhlissa moniaistisuuteen oli panostettu paljon. Juhlissa oli paljon nähtävää, kuultavaa, tunnettavaa, kuultavaa sekä maistettavaa.

Kontrastilla tarkoitetaan erilaisuutta asiakkaan näkökulmasta. Tuotteen on oltava erilainen suhteessa asiakkaan arkeen. Hänen on voitava kokea jotain uutta eksoottista ja tavallisesta poikkeavaa. Kontrasti näkyi tutkimuskohteen juhlissa niin kutsutun todellisuuspaon kautta. Yksikään juhla ei ole tutkijan mielestä onnistunut, jos juhlaan tuleva vieras ei koe kontrastin aikaansaamaa WOW-efektiä.

Vuorovaikutukseen liittyy olennaisena osana yhteisöllisyyden tunne – koetaan jotakin yhdessä, osana yhteisöä, porukkaa tai perhettä.Tutkimuskohteen juhlissa yhteisöllisyys oli pienen juhlapaikkapinta-alan vuoksi vahvasti läsnä. Tästä saatiin tutkimuksessa myös hyvää palautetta.

Kokemisen tasot

Motivaation tasolla herätetään asiakkaan kiinnostus sekä luodaan odotukset tuotetta kohtaan esimerkiksi markkinoiden keinoin. Tuotteen markkinoinnin tulisi olla mahdollisimman yksillöllistä, moniaistista, aitoa ja vuorovaikutuksellista, kontrastia ja tarinaa unohtamatta.

Tutkimuskohteen tapahtumassa motivaation taso herätettiin tapahtuman Facebook -tapahtumasivulle päivitetyillä, aktiivisilla ja jatkuvilla päivityksillä.

Fyysiellä tasolla asiakas kokee ja tiedostaa tuotteen aistiensa kautta fyysisten aistien avulla tiedostamme, missä olemme, mitä tapahtuu ja mitä teemme. Juhlissa fyysinen taso oli otettu huomioon jo elämyksen ”kivijalan” ilmoittaman moniaistisuuden kautta. Juhlista löytyi eri elementtejä jokaiselle aistille.

Älyllisellä tasolla prosessoimme ympäristön antamia aistiärsykkeitä ja toimimme niiden mukaan, opimme, ajattelemme, sovellamme tietoa ja muodostamme mielipiteitä. Älyllisellä tasolla päätämme olemmeko tyytyväisiä kokemaamme, vai emme.

Varsinainen elämys koetaan emotionaalisella tasolla. Yksilöiden tunnereaktioita on vaikea ennustaa ja hallita. Jos tuotteessa on tähän saakka otettu hyvin huomioon kaikki elämyksen peruselementit motivaation, fyysisellä ja älyllisellä tasolla, on hyvin todennäköistä, että että asiakas kokee positiivisen tunnereaktion.

Myös tutkimustuloksista selviää, että tutkimuskohteen juhlat olivat monelle hyvin tunteelliset. Kuten johdannossa todettiin, vaikuttaa tunteellisuus pysyvän muistijäljen syntymiseen useimmilla yksilöillä positiivisesti. Tämä helpottaa kiistattomasti myynti -ja markkinointiprosesseja vastaavan tapahtuman myynnissä ja markkinoinnissa tulevaisuudessa.

Henkisellä tasolla elämyksen kaltainen positiivinen ja voimakas tunnereaktio saattaa johtaa henkilökohtaiseen muutoskokemukseen, joka johtaa melko pysyviin muutoksiin subjektihenkilön fyysisessä olotilassa, mielentilassa tai elämäntavassa.

Henkisen tason muutos pystyttiin havaitsemaan selvästi prosenttien valossa tutkimuskohteen juhlissa asennemuutoksena elämyksellisyyden vaikutuksiin tapahtuman viihtyvyyttä tarkastellessa. Myös palautteesa havaittiin asennemuutoksia muun muassa vieraisiin ihmisiin tutustumisen yhteydessä.

 

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!