Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Johda kohti menestystä; tunne megatrendit

Kirjoitettu 04.04.21
Esseen kirjoittaja: Ella Saikkonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Johtajuus - Kirkas suunta ja ihmisten voima
Kirjan kirjoittaja: Matti Alahuhta
Kategoriat: 4. Johtaminen, 4.1. Johtavat ajatukset, 4.2. Johjajan / valmentajan taidot ja työkalut, 4.3. Johtamisen ja organisaation kehittämisen työkalut, 4.4. Johtamisen haasteet

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

KONE ja Nokia; molemmat suomalaislähtöisiä globaalien markkinoiden keskeisiä toimijoita omalla alallaan. Nokia männävuosina ja KONE nykyään. Näiden molempien kasvutarinoiden johdosta on löytynyt kirjan kirjoittanut Matti Alahuhta, joka teoksessaan, Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima, käsittelee sitä, kuinka globaalikilpailu haastaa yritysten toimintaa laaja-alaisesti ja kuinka yritysten johdon tulisi reagoida muuttuviin markkinoihin sekä megatrendeihin, pystyäkseen muuntautumaan ja vahvistamaan asemaansa. Alahuhta mainitsee kirjassaan neljä keskeisintä vaihetta, jossa vahvalla johtajuudella on keskeinen rooli yrityksen kehityksen kannalta:

 

1 Muutoksen käynnistäminen

Nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa reagointiaika kiihtyy jatkuvasti, keskeistä muutoksien läpiviennissä on ns. kellotaajuus. Mikäli yrityksen kellotajuus eli tahti toimia ja muuttua on kyseistä toimialaa ja kilpailijoita nopeampi, on yrityksellä keskeinen kilpailuetu muuttuvassa maailmassa. Muutoskyvykkyyden ja nopeuden ylläpitämiseksi Koneessa muun muassa johtoon palkattiin henkilöitä metalliteollisuuden toimialaa nopeammilta aloilta kuten teknologiateollisuudesta. Näin pyrittiin siihen, että johtoon palkattu väki on luonnostaan tottunut muutokseen ja valmiita reagoimaan markkinoihin nopeasti. Lisäksi Koneessa pyrittiin vähentämään byrokratiaa ja helpottamaan prosesseja sekä raportointia (”Ketterä KONE”) joustavuuden lisäämiseksi.

Kone priorisoi muutostarpeitaan must win battles -hankeilla: kolmen vuoden välein valittiin viisi tärkeintä priorisoitavaa muutosaluetta yrityksen toiminnassa, joista tehtiin isoja keskeisiä hankkeita, joihin valittiin vastuuhenkilöt ja joiden viestintään panostettiin läpi organisaation. Kolmen vuoden kehityshankkeet ovat kaltaisellemme tiimiyritykselle liian pitkiä, mutta Gravin näkökulmasta must win battleja, voisi päivittää esimerkiksi puolivuosittain. Vaikkemme ole Gravissa asettaneet tai sanoittaneet keskeisiä kehityshankkeita, näen, että keskiössä viimeisen vuoden aikana ovat olleet muun muassa prosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen, kulttuurin vahvistaminen ja sanoittaminen, sekä tällä hetkellä keskiöön on astumassa uusasiakashankinnan lisääminen. Vaikkakin toiminnassamme kehitys on useasti ollut nykytilaan reagoivaa, en koe, että kehityskohdat olisivat olleet irrallaan erimerkiksi tavoitteistamme; uusasiakashankinnan lisääminen tähtää liikevaihtotavoitteeseen ja tiimikulttuurin vahvistaminen puolestaan huipputiimiksi kasvamiseen. Parannuksena tietysti olisikin sanoittaa keskeisimmät priorisoitavat kehityskohdat ja pohjata ne eritoten tavoitteisiin, vastaten kysymyksiin; miksi tätä tulee kehittää ja kuinka se edistää tavoitteisiin pääsyä pitkällä tähtäimellä.

 

2 Strategian saaminen elämään

Visio määrittelee yrityksen tavoitetilan ja strategia puolestaan sen, kuinka sinne päästää. Keskeistä Koneen toiminnassa on megatrendien herkeämätön seuraaminen ja strategian sekä vision pohjaaminen globaaleihin megatrendeihin. Koneen tapauksessa muun muassa megatrendeihin kuten kaupungistuminen, ympäristön suojelu, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio. Kone tarjoaa ratkaisuita kaupunkiasumiseen muun muassa hissien ja liukuportaiden muodossa. Kun johdossa ja asiakasrajapinnassa huomattiin, että kaupungistumisen ja luonnon suojelun seurauksena asuinpinta-alaa kaupungeissa kasvatettiin nostamalla rakennusten korkeutta, Kone kehitti muuttuneisiin tarpeisiin uusia hissiratkaisuita, joiden avulla hissimatkaa saatiin pidennettyä. Tämä on hyvä esimerkki siitä kuinka globaalit megatrendit voivat olla suoraan jalostettavissa yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, jos muutokset huomioidaan tarpeeksi ajoissa.

Megatrendikatsauksia vuodelta 2021 lukiessa esiin nousee muun muassa seuraavia; terveydenhuollon uudet ratkaisut, ilmaston muutos, digitalisaatio ja teknologia, poliittinen epävarmuus, maksaminen ja liikkuminen. Näitä megatrendejä tarkastellessa olemme huomaamattakin Gravissa työskennelleet näiden parissa. Tuotamme markkinointisisältöä uudelle nousevalle liikkumismuodolle ympäri maailmaa. Teemme markkinointia asiakkaillemme digitaalisissa kanavissa hyödyntäen muun muassa seuraajien muuttuvia kulutustottumuksia sosiaalisessa mediassa (videot, storyt ym.). Kuitenkin megatrendien hyödyntäminen on tullut ns. itsestään, mutta mikäli niihin tutustuisi pidemmällä aikajänteellä ja ennakoiden, voisi löytää uusia markkinarakoja, jotka ovat marginaalisia esimerkiksi tällä hetkellä, mutta kehityksen myötä nousemassa tulevina vuosina.

Koneen strategia, arvot, visio ja megatrendit 2015 ja 2021

 

3 Toimialamurrosten hyödyntäminen

Kolmas keskeinen kohta, jolloin yrityksen johtamista mitataan, on toimialamurrokset ja niiden hyödyntäminen. Toimialojen murroskohdissa usein markkina-asemat saattavat muuttua paljonkin ja murroksessa osa kilpailijoista häviää markkinoilta samalla kun murrokseen sopeutuneet vahvistuvat entisestään. Nokian historiassa on kolme keskeistä murroskohtaa, joista kahdessa Nokia onnistui erinomaisesti, nostamalla siten markkina-asemaansa. Kaksoismurros, jossa Nokia oli voittajan roolissa; puhelinverkkojen monopoliaseman purku sekä samanaikainen globaali digitalisaatio. Nokia pystyi ketterästi ja nopeasti muovaamaan toimintaansa ja tuotteistansa siten, että se vastasi näihin markkinoiden murroksiin merkittävän hyvin. Kolmas murros ei mennytkään enää aivan nappiin. Kolmas murros oli se, kun matkapuhelinmarkkinoilla puhelimen sijaan alettiin kilpailemaan ohjelmistoilla ja esiin astuivat älypuhelimet. Tällöin voittajana murroksesta nousi esimerkiksi Apple. Nämä lähihistorian murrokset osoittavat hyvin miten merkittävää on pystyä reagoimaan jättimäisiin koko markkinoita muuttaviin tilanteisiin ja seurata globaaleja megatrendejä pystyäkseen tunnistamaan heikkoja signaaleja.

Tällä hetkellä merkittävä muutosvoima on maailmanlaajuinen pandemia, jonka aiheuttama murros vaikuttaa suurimpaan osaan toimialoista joko suoraan tai välillisesti; musiikki- ja tapahtuma-ala on suuressa ahdingossa, digitaalisille ratkaisuille on huutava tarve ja ne kehittyvät ennätystahtia, kivijalkaliikkeet taantuvat entisestään, matkustaminen on romahtanut ja viihdettä kulutetaankin entistä enemmän kotoa käsin. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä.

Tällä hetkellä Gravissa työstämme koko Tiimiakatemian yhteisölle järjestettävää hybriditapahtumaa, joka vastaa merkittävään murrokseen tapahtuma-alalla ja antaa uudenlaisia ratkaisuita sekä oppeja siitä, kuinka elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa etäyhteyksin. Noin 130 hengen tapahtumaviikon järjestäminen kaikkine liikkuvine osineen etänä, on haastanut johtamista aivan uudella tavalla. Olemme kehittäneet muun muassa monipuolisempia viestintämenetelmiä videoiden ja kuvitusten muodossa sekä uusin viestintäkanavin, jotta tapahtumaviestintä saavuttaisi jokaisen tiimiyrittäjän. Uskon, että nämä opit ovat jalostettavissa myös esimerkiksi tiimin johtamisen saralle maailmassa, jossa kasvokkain viestimisen rinnalle tulee löytää lisää tehokkaita viestintätapoja etäyhteyksin.

 

4 Vaikeiden tilanteiden kääntäminen mahdollisuuksiksi

Alahuhdan mukaan yrityksellä tulisi olla kaksi aikajännettä, jota tarkastellaan koko ajan rinnakkain; nykyhetki ja useamman vuoden aikajänne megatrendien ja vision tarkastelemiseksi. Näin pystytään varmistumaan, ettei huomio käänny ainoastaan nykyhetken tarkasteluun ja lyhytnäköiseen johtamiseen vaan päätöksiä tehdään kauaskantoisesti tulevaisuutta varten. Muun muassa Kone panostaa huomattavasti henkilöstön johtamistaitojen kasvattamiseen, siksi, että henkilöstöllä olisi jatkuvasti paremmat resurssit johtaa itseään ja toisiaan muuttuvassa maailmassa, ja siten resilienssiä myös sietää muutoksia entistä paremmin. Kun Kone kohtasi 90-luvun talouslaman, se reagoi vaikeaan tilanteeseen parantamalla markkinatuntemustaan, kiihdyttämättä kehitysohjelmia eli must win battleja sekä lisäämällä henkilöstön johtamistaitoja. Lisäksi kun mitattavien tekijöiden tulokset heikkenivät, Koneessa kiristettiin mittausväliä, esimerkiksi kuukaudesta viikkoon.

Gravissa olemme esimerkiksi jutelleet kunnianhimoisesta 500 000 € liikevaihtotavoitteesta 1.9.2021 mennessä ja olemme pohtineet kuinka saisimme lisää myyntiä aikaiseksi. Tällä hetkellä liikevaihdon seuraaminen on kuukausittaista, mutta maailmanympärysmatkaa varten säästääksemme rahaa mittausväliä lyhennetään ja seurantaa tiivistetään. Lisäksi tällä hetkellä Gravissa on käynnissä myyntikilpailu, jossa mitataan muun muassa asiakaskohtaamisia (niin tapaamisia kuin yhteydenottojakin) sekä tarjousten ja kauppojen määrää. Tämä nopeuttaa mittausväliämme huomattavasti nykyisestä kuukausittaisesta talouden mittaamisesta sekä ”kvartaalittaisesta” asiakaskohtaamisten mittaamisesta.

Päätöksenteko on myös yksi vaikeisiin tilanteisiin vastaamisen keskeinen osa. Olemme tehostaneet päätöksentekoa jatkuvasti antamalla enemmän päätöksentekovaltaa johtoryhmälle. Nyt kuitenkin päätöksenteon tehostamisen varjopuolikin on näkynyt; kaikki eivät sitoudu johtoryhmän tekemiin päätöksiin sillä eivät koe saavansa ääntä kuuluviin. Hiljattain johtoryhmä teki päätöksen, joka koski tiimimme pelisääntöjä liittyen turvallisuuteen nykyisessä maailmantilanteessa. Valta päätöksentekoon mielestäni kuuluikin johtoryhmälle, sillä se vaati nopeaa reagointia, mutta ymmärrän myös siitä syntyneen vastareaktion. Tiiminä seuraava päätöksentekoon liittyvä kehityskohtamme on kehittää prosessit, kuinka jokainen kokisi pystyvänsä vaikuttamaan johtoryhmän päätöksentekoon ja tuomaan näkökulmia keskusteluun päätöksenteon tueksi. Jäin pohtimaan voisiko esimerkiksi jatkossa johtoryhmä julkaista aina seuraavan palaverin ”asialistan” etukäteen ja joitakin keskeisiä avainkysymyksiä, johon jokaisen olisi syytä antaa mielipiteensä.

Tagit: , , , , , , , , , , , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!