Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Lanseerausprosessi

Kirjoitettu 09.12.17
Esseen kirjoittaja: Stiina Lampinen
Kirjapisteet: 6
Kirja: Lanseerausmarkkinointi - Onnistunut Markkinoilletulo, Asiakas, Tuote ja Markkinat, Markkinointiviestintä
Kirjan kirjoittaja: Rope, Raatikainen, Vuokko
Kategoriat: 6. Markkinointi, 9.06. Markkinointi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Lanseerausprosessilla tarkoitetaan uuden tai uudistetun tuotteen tai palvelun markkinoille viemistä siten, että prosessilla tietoisesti tavoitellaan kaupallista menestystä. Lanseerausprosessia edeltää aina palvelun kehitysprosessi, eli lanseerausprosessia ennen tulisi palvelulle olla aina markkinoilla todettu tarve. Lanseerausprosessi alkaa siitä, kun kehitysprosessi on edennyt ideasta valmiiseen tuotokseen ja sen seurauksena saatu tuotettua markkinakelpoinen palvelukonsepti.

Lanseerausprosessi palvelun elinkaarimallissa

Kun lanseraausprosessia katsotaan koko palvelun elinkaarimallista katsoen, sitä edeltää palvelun syntyvaihe. Itse lanseerausprosessin ensimmäiset vaiheet ovat markkinoinnillinen tuotesuunnittelu ja tuotetestaus. Tämän jälkeen prosessi etenee lanseeraussuunitelman tekoon, jonka jälkeen palvelua lähdetään viemään markkinoille. Tässä vaiheessa palvelu voidaan myös hylätä tai lanseerausprosessissa palata taaksepäin, mikäli esimerkiksi tuotetestauksen markkinointivaiheessa on havaittu puutoksia. Palvelun lanseerausvaiheessa sen kannattavuus on yleensä negatiivinen markkinointi- ja tuotekehityskulujen suuruudesta riippuen. Lanseerausprosessin onnistuessa palvelu pääsee kasvuvaiheesen jolloin sen kannattavuus paranee.Lanseerausprosessi

Lanseerausprosessin onnistumisen mittarit

Kuten elinkaarimallista nähdään, palvelu alkaa tuottaa voittoa vasta lanseerausprosessin jälkeisessä kasvu- ja kypsyysvaiheessa, kun tuotteen kumulatiivinen voittokäyrä nousee. Koska toteutunutta voittoa voidaan mitata vasta myöhemmässä vaiheessa, lanseerausprosessin onnistumisen mittaamiseen soveltuu parhaiten asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastaamisen kyvyn tutkiminen ja mittaaminen. Onnistumisen mittareita voivat olla:

  • Palvelun kokeilijoiden (käyttäjien) määrä
  • Tunnettuus kohderyhmässä
  • Tyytyväisyys kokeilijajoukossa (uusintaostomäärä)
  • Onnistuneet referenssit palvelun jatkomarkkinoille
  • Kohderyhmän mielikuva palvelusta

 

Näillä mittareilla saatuja onnistuneita tuloksia voidaan pitää tulevan kasvu- ja kypsyysvaiheen voiton saavuttamisen edellytyksinä.

Lanseerausprosessin päävaiheet

Ensimmäsenä vaiheena lanseerausprosessissa on lanseerauksen lähtökohtien määrittely. Tässä vaiheessa lanseeraukselle suunnitellaan aikataulu ja budjetti, sekä laaditaan tarvittavat lähtökohta-analyysit. Lähtökohta-analyysien pohjalta määritellään lanseerauksen perusratkaisut, joiden tulee tukea koko organisaation strategisia perusratkaisuja kuten kilpailustrategiaa ja tavoitteita. Tässä vaiheessa käydään läpi myös palvelun lanseeraukseen liittyvät riskit ja palvelun kohderyhmät, sekä päätetään kilpailustrategia.

Itse lanseerauksen perusratkaisujen luonnin jälkeen siirrytään suunnittelemaan palvelun markkinointia. Tässä vaiheessa päätetään ne kilpailukeinot, joilla markkinoinnissa erotutaan. Mikäli kilpailukeinoista ei ole aiempaa kokemusta, voidaan niiden markkinakelpoisuutta testata.

Kun lanseeraukselle ja sen markkinoinnille on saatu luotua tarvittavat perusratkaisut, siirrytään lanseerausprosessissa päätösvaiheeseen eli päätetään jatkotoimenpiteistä. Jos palvelu päätetään lanseerata, siirrytään tässä vaiheessa konkreettisten lanseeraustoimenpiteiden tekoon.

Lanseerauksen lähtökohtien määrittely

Lanseerausprosessin ensimmäinen vaihe on lähtökohtien määrittely. Tämä vaihe käsittää alustavan aikataulun ja budjetin laatimisen sekä lähtökohta-analyysin tekemisen. Analyysilla kerätään kaikki yritystä, kilpailijoita, markkinoita ja yritysympäristöä koskeva tieto, jota lanseerausprosessissa tarvitaan.

Lanseerausprosessin aikataulutus ja budjetointi

Lanseerausprosessin ajallinen kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen, riippuen muun muassa yrityksen toimialasta, tuotteen tai palvelun luonteesta, kohderyhmistä, markkinatilanteesta, resursseista ja lanseerausstrategiasta. Yleensä lanseerausprosessi halutaan toteuttaa mahdollisimman tiiviillä aikataululla, jolloin prosessi ja toimenpiteet ovat tehokkaampia. Liian hitaassa aikataulussa on vaarana myös se, että palvelu saa lanseraausprosessin aikana nopeammin eteneviä kilpailevia palveluita. Prosessin aikatauluksen suunnittelussa tulee kuitenkin varmistaa, että kaikki vaiheet käydään läpi tarpeeksi perusteellisesti ja niille varataan tarvittava aika.

Prosessin aikatauluttamisessa arvioidaan, kuinka paljon aikaa kunkin lanseerausvaiheen toteuttamiseen menee. Arvion pohjalta lasketaan koko lanseerausprosessin läpivientiin tarvittava aika, ja lopullinen aikataulu valitaan pisimmän arvioidun skenaarion mukaan.

Lanseerauksen budjetoinnin tarkoituksena on selvittää lanseerauksen kustannukset jokaisessa lanseerauksen eri vaiheessa. Usein tarkka budjetin määrittäminen ennalta voi olla vaikeaa, sillä esimerkiksi suoritusvaiheen kustannukset voidaan budjetoida vasta toteutussuunnittelun jälkeen. Useimmiten lanseeraukselle määritelläänkin tietty kokonaissumma, joka palastellaan prosessin suunnitteluvaiheessa eri vaiheiden kesken. Budjetti auttaa muun muassa hahmottamaan, millaisia markkinoinnin keinoja lanseerauksessa on käytettävissä.

 

Lähtökohta-analyysit

Lähtökohta-analyyseilla kerätään tietoa palvelun kohdemarkkinoista ja kilpailijoista. Samalla analysoidaan yrityksessä käytettävissä olevien resurssien riittävyys ja se, tuleeko yritystoimintaa kehittää esimerkiksi markkinoinnin, johtamisen tai tuotannon saralla. Lähtökohta-analyysit pitää sisällään markkina-analyysit (potentiaaliset markkinat ja asiakaskohderyhmät), ympäristö- ja yritysanalyysit (swot, nykytilanneanalyysi) sekä strategiset perusratkaisut (kilpailustategia ja riskit).

Regood.fi-joukkorahoituspalvelun lanseerausprosessi

Regood.fi-joukkorahoituspalvelua on kehitetty vuodesta 2014 lähtien. Kehitysyhteistyötä on tehty Soste ry:n, urheiluseurojen, urheilun lajiliittojen, Suomen Yrittäjien ja Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa. Kehitystä on ollut rahoittamassa sekä ELY-keskus että Tekes. Kehitysprosessin aikana palvelu on muovautunut entistä tehokkaammin yhdistyksiä palvelevaksi kokonaisuudeksi ja työkalun käyttöönottoa ja hyödyntämistä yhdistyksien varainkeruussa on kehitetty sujuvammaksi. Palvelun teknistä toimivuutta on myös testattu ja parannettu koko prosessin ajan.

Regood.fi-palvelun markkina-analyysia tehdessä on tutkittu markkinoiden kokoa ja palvelun potentiaalisia käyttäjiä. Palvelun potentiaalisia käyttäjiä eli asiakkaita ovat lanseerausvaiheessa kaikki verkko-ostoksia tekevät ihmiset Suomessa. Palvelun ensimmäisten käyttäjien eli aikaisten omaksujien voidaan olettaa olevan niitä verkko-ostajia, jotka ovat jo kiinnostuneita jonkin mukana olevan yrityksen toiminnasta.

Markkina-analyysia tehdessä on lisäksi tutkittu ja tarkasteltu Pohjoismaalaisten ostokäyttäytymistä verkossa. Tutkimuksissa on selvitetty, mitä tuotteita pohjoismaalaiset ostavat eniten verkosta ja näin päätelty, millaisia verkkokauppoja palvelussa tulee olla mukana.

Verkkokauppa pohjoismaissa

 

Markkina-analyysin yhteydessä on lisäksi tutkittu pohjoismaalaisten verkko-ostajien keski-ostoksen arvoa sekä ostokertojen lukumääriä. Tutkimusten pohjalta on laskettu yksittäisen kuluttajan joukkorahoitusprosentti ja tuotto. Laskelmien ja tutkimuksien pohjalta on lisäksi luotu tavoitteet palvelun kautta tulevaisuudessa tehtäville ostotapahtumille sekä laskettu joukkorahoituskanavien myyntipotentiaalit.

Koska kyseessä on uuden palvelun tuominen markkinoille, on Regood.fi-joukkorahoitustyökalua kehitettäessä analysoitu myös yrityksen nykytilaa ja markkinaympäristöä. Nykytilan hahmottamiseen yhtenä työkaluna on käytetty Albert Humphreyn kehittämä SWOT-analyysia eli nelikenttämenetelmää. SWOT-analyysilla pyritään hahmottamaan yrityksen sisäisiä vahvuuksia (Strenghts) ja heikkouksia (Weaknesses). Lisäksi tavoitteena on selvittää ulkoisia tekijöitä eli ympäristön sisältämiä uhkia (Threats) ja mahdollisuuksia (Opportunities).

 

Swot regood

Regood.fi-joukkorahoituspalvelu on siis käynyt läpi palvelun syntyvaiheen ja on nyt siirtymässä lanseerausprosessissa itse lanseerausvaiheeseen. Seuraavana vuorossa on lanseerauksen markkinoinnillinen suunnittelu.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!