Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Oppimisen etu

Kirjoitettu 11.12.15
Esseen kirjoittaja: Teo Tarri
Kirjapisteet: 3
Kirja: Oppimisen etu, kilpailukykyä muutoksessa
Kirjan kirjoittaja: Leenamaija Otala
Kategoriat: 1. Oppiminen, 1.1. Oppimisen suuntaviivoja, 1.2. Oppimisen taidot ja työkalut, 1.3. Oppivan organisaation ja tiimiyrityksen kehittämistyökalut, 1.4. Uusia tuulia oppimiseen, 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Oleellista tämän päivän oppimisessa on ylittää oman kokemuksen rajat. On etsittävä uutta tietoa, jonka avulla kehittää yhteistoiminnassa innovatiivisia ratkaisuja. Varmaa on, että maailman kehittyessä oppiminen kehittyy myös. Oppimista tapahtuu yksilön lisäksi myös tiimitasolla yhdessä muiden kanssa. Tietoa siirtyy yhä enenevissä määrin organisaatioissa ja sen rajat ylittävissä joukoissa. Kuten Nonaka ja Takeuchi esittävät, osa tiedosta siirtyy sanallisesti ja osa hiljaisena tietona yhdessä tehden. Tiimistä on vallalla monenlaisia käsityksiä. Joidenkin mielestä yhdessä työskentelevä ryhmä on tiimi. Toiset ajattelevat yhteisten arvojen, tavoitteiden tai toisten auttamisen tiimitoiminnaksi.

Näkemykseni mukaan tiimioppiminen on tehokas muoto saada aikaan oivalluksia, haastaa vanhoja, totuutena pidettyjä malleja ja kumota niitä luomalla uutta tietoa. Kokemukseni mukaan tiimien voima syntyy ihmisryhmästä, joka pyrkii yhteiseen kehitystyöhön ja toimintaan. Eri lähteiden mukaan ihmisjoukot saavuttavat tiimin tilan erilaisin perustein, eikä ihme, sillä tiimejä on ollut jo satoja vuosia. Kenties kaikken tunnetuin tiimimääritelmää on kahdenkymmenenvuoden takaa.

Katzenbachin ja Smithin mukaan tiimi on ryhmä ihmisiä, joiden taidot täydentävät toisiaan. Ryhmän jäsenet ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen ja sitä kohti vievään toimintamalliin. Tiimiläiset kokevat yhteisvastuuta suorituksistaan.

 

Tiimioppiminen hahmotetaan prosessina, jossa yksilöt tiiminä oppivat luomalla uutta tietoa. Tiimin oppiminen lähtee liikkeelle uuden, yhteisen näkemyksen etsimisestä. Jokainen tiimin jäsen haastetaan tarkistelemaan omia näkemyksiään ja mielipiteitään ja kuuntelemaan muita. Dialogin avulla luodaan lopulta uusi, yhteisesti hyväksytty ja jaettu näkemys, jota kokeillaan käytännön tilanteissa.

Tiimioppiminen on prosessi, jossa tiimi hankkii uusia tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja kontakteja, jotka johtavat muutoksiin tiimin toiminnassa. Ensisijaista on, että tiimillä on yhteinen kieli ja valmius keskustella. Suoraan puhumisen kyky vaatii harjoittelua, mutta myös luottamuksellista ilmapiiriä, jossa keskustelun sijaan ajatellaan yhdessä ja kuunnellaan. Tiimioppimisen edellytykset ovat, että tiimillä on yhteiset tavoitteet ja toimintamallit sekä jaettu vastuu. Tiimiläisten on ymmärrettävä niin sanotut tiimin pelisäännöt. Niillä tarkoitamme kirjoitettuja tai puhuttuja käsityksiä tiimin sisäisistä säännöistä. Olennaisena tiimin koossa pitävänä voimana yhteisen tavoitteiden lisäksi on hyvä tiimihenki. Se kehittyy luottamuksellisessa ilmapiirissä yhdessä tehden. Tärkeää on tiedon ja osaamisen jakaminen.

Tiimihenki luo pohjan toiminnan ja ajattelun yhdistämiselle. Se antaa tilaa erilaisille ajatuksille ja ideoiden vaihdolle, mikä on tiimioppimisen kannalta tärkeää. Usein tiimin yhteistyö aloitetaan tekemällä ensin jotain aivan muuta kuin tulevaa työtä. Tiimioppiminen ei tarkoita yksittäisten jäsenten taitojen kehittämistä. Tiimin osaaminen on enemmän ja riippuu siitä, miten hyvin tiimi kykenee yhdistämään jäsentensä osaamista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tiimioppiminen tarkoittaa pikemmin sitä, miten hyvin tiimi kykenee yhdistämään yksittäisten jäseniensä osaamista. Tiimin osaaminen ei ole siis sen jäsenten osaamisten summa, vaan se on enemmän.

 

Tiimi on moniulottuvuuksinen oppimismaasto, sillä kehitys ei ainoastaan näy tiimissä yksinään, vaan yleensä yhdessä tiimissä tapahtuva oppiminen siirtyy jäsenten mukana toisiin tiimeihin.

Ihminen käy sisäistä keskustelua, kun hän reflektoi omaa toimintaansa. Oman itsensä tietoinen tarkastelu syventää ymmärrystä ison kuvan hahmottamisesta tiimissä. Kirjailija nostaa Schönin korostavan toiminnan ja ajattelun välistä vuorovaikutusta sekä toimijan roolin merkitystä ongelmatilanteita ratkaistaessa. Schönin tekemät tutkimukset osoittavat, että oppiminen on syvällisempää silloin, kun oppijat joutuvat määrittelemään tilannetta ja omaa ymmärrystään uudelleen yhdessä muiden kanssa, esimerkiksi ongelmaa tutkivassa ryhmässä.

Ongelmatilanteissa tilanteen määrittely ja jäsentäminen johtaa puntaroimaan mistä on kysymys ja mikä on oleellista. Oppiminen on prosessi, jossa olemassa olevaa tulkintaa todellisuudesta käytetään lähtökohtana muodostaessa uutta tai parempaa tulkintaa. Tässä uudelleentulkinnassa käytetään avuksi kokemuksia. Uutta tapaa tulkita ja ymmärtää tilanne käytetään siten hyväksi toiminnan uudelleen suuntaamisessa.

Oleellista on tapahtuma, jossa tiimit muodostavat uutta tietoa ja yhteistä näkemystä keskustelujen ja vuorovaikutuksen avulla. Tiimioppiminen ei toteudu usein perinteisessä luokkahuonetyöskentelyssä, vaan tilanteissa, joissa ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ongelmia ratkaistessaan.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!