Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kaikki ihmiset eivät käsittele tietoa samalla tavalla. Siksi onkin tärkeää tietää, miten erilaiset ajattelutyylit vaikuttavat erilaisiin oppimistyyleihin. Vasemmassa aivopuoliskossasijaitsevan analyyttisen tiedonkäsittelytyylin ja oikeassa aivopuoliskossasijaitsevan holistisentyylin välillä tiedetään olevan eroja.

Tyypilliset vasemman aivopuoliskon käyttäjät haluavat opiskella ja työskennellä ympäristössä, joka on hiljainen, kirkkaasti valaistu ja muodollisesti sisustettu. He oppivat ja työskentelevät parhaiten yksin tai jonkun auktoriteetin kanssa. Tyypilliset oikean aivopuoliskon käyttäjät haluavat puolestaan ympäristön, jossa on ärsykkeitä kuten musiikkia, hämärät valot, vapaamuotoinen tila jaliikkumista ja seurustelemista työn ja siihen keskittymisen ohella.

Perinteiset opetusmenetelmät ovat aiemmin toimineet hyvin länsimaisen yhteiskunnan yleisimmissä koulutusjärjestelmissä. Nykyisin näiden samojen järjestelmien on pystyttävä vastaamaan aivan erilaisten oppijaryhmien tarpeisiin ja muuttuneisiin asenteisiin.

On selvää, että perinteiset luokkahuoneet on suunniteltu vasenta aivolohkoa käyttäville. On tärkeää, että oppimisympäristöä muokataan sellaiseksi,jossa myösholistiset oppijat pystyvät oppimaan tehokkaammin. Ihmisten saavutuksille ei ole mitään rajoja, jos he saavat oppia ja työskennellä omalla tyylillään ja heille sopivassa ympäristössä. On suuri joukko oppijoita, joilla on vaikeuksia oppia perinteisten opetusmenetelmien avulla. He saattavat pitää itseään tyhminä, ja heidän motivaationsa laskee huomattavasti, jolloin myös koulumenestys laskee. Tällaisten oppijoidenasenteita voidaan muuttaa oikean tiedon avulla. Jos oppijoita rohkaistaan työskentelemään omalla tavallaan, hyödyntäen omia mieltymyksiään, he yleensäinnostuvat käsiteltävästä asiasta.

 

Havainnollistan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä tarkemmin käyttämällä apuna Dunnin ja Dunnin oppimistyylimallia. Dunnin ja Dunnin malli antaa kokemuksellisuudelle ja toiminnallisuudelle suuren merkityksen opittavan asian sisäistämisessä. Se koostuu viidestä oppimiseen vaikuttavasta tekijästä,joiden sisässä on tärkeitä elementtejä oppimisen perspektiivistä. Nämä elementit estävät tai auttavat yksilöstä riippuen tiedon ja taidon käyttämistä oppimistilanteessa. Nämä viisi tekijää ovat: ympäristölliset, tunteelliset, sosiologiset, fysiologiset ja psykologiset tekijät.

dunn&dunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksilöiden erot määrittelevät sen, miten tehokasta oppiminen erilaisissa olosuhteissa ja tiloissa on. Ympäristölliset tekijät kuten äänet, valaistus, lämpötila tai tilojen ominaisuudet esimerkiksi työskentelyistuin, vaikuttavat opittavan asian sisäistämiseen. Pehmeä ja upottava tuoli mahdollisesti saa jotkut yksilöistä rentoutumaan niin, etteivät he pysty keskittymään opittavaan asiaan. Joillekin lattialla työskentely on keskittymistä ja sisäistämistä helpottava työskentelyasento. Erilaiset tunteisiin vaikuttavat tekijät ovat

yksilöille eri tavoin merkityksellisiä. Aiemmin käsittelemämmemotivaatio vaikuttaa oppimistilanteen sisäistämiseen ja innostumiseen. Erityisesti oppijan omat tavoitteet vaikuttavat yksilön pyrkimyksiin päästä tuloksiin.

Dunnin ja Dunnin malli on kenties yksi tunnetuimmista oppimistyylimalleista, joka ainoana mallina sisältää sosiologisen ulottuvuuden.

Osalle yksilöistä yhdessä tekeminen onajatuksia stimuloiva ympäristö. Joidenkin on taas hankalaa keskittyä ajatteluun dialogissa muiden kanssa. Ryhmämuotoisen oppimisen mallina esittelemme myöhemmin työssämme tiimioppimisen, jossa työpareina toimivat vertaiset. Työpareina voi Dunnin ja Dunnin mukaan toimia myös aikuinen tai opettaja. Kuten aiemmin oppimistyyleissä kirjoitimme, oppijoiden tiedon omaksuminen riippuu fysiologisista tekijöistä, joita luokitellaan visuaaliseen, auditiiviseen, kinesteettiseen ja taktiiliseen. Aiemmin kerrotujen tarpeiden lisäksi kellonajalla ja ravinnolla on oppimista edesauttavia vaikutuksia.

Psykologiset tekijät vaikuttavat siihen,kuinka uutta asiaa opitaan. Toisille impulsiivisuus on oppimista edistävä tekijä. Toisille toimiminen ennen ajattelua on oppimista rajoittavaa. Yksilöillä on eroavaisuuksia uutta tietoa käsiteltäessä. Oppija saattaa käsitellä ja ymmärtää uutta tietoa paremmin kokonaisuutena tai pienistä osista muodostaen.

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!