Tiimiakatemia on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö

Tiimikemiaa!

Kirjoitettu 05.12.15
Esseen kirjoittaja: Anna-Mari Back
Kirjapisteet: 3
Kirja: 1.Työviestinnän kipupisteet, 2.Henkilökemiaa
Kirjan kirjoittaja: 1.Jukka-Pekka Puro, 2.Tony Dunderfel
Kategoriat: 2.2. Tiimityön taidot ja työkalut

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luin kaksi kirjaa jotka kertoivat paljolti samasti asiasta, eri näkökulmista katseltuna. Tony Dunderfelin Henkilökemiaa ja Jukka-Pekka Puron Työviestinnän kipupisteet. Molemmissa käsitellään erilaisissa työyhteisössä tapahtuvaa kanssakäymistä ja sen kehittämistä.

Luin nämä kirjat siltä kannalta, että niistä voisi olla apua oman tiimimme työskentelyyn. Ihmisten välillä hallitseviin henkilökemioihin liittyy hyvin paljon tietoutta, josta suuri osa on meille tiedostamatonta. Nämä asiat olisi kuitenkin erittäin hyvä tiedostaa, jotta voisimme tulla toimeen keskenämme. Meidän kaikkien tulisi oppia toimimaan työympäristöissämme paremmin erilaisten persoonien keskellä ja selvitä mahdollisista konfliktitilanteista. Kuinka me voisimme toimia paremmin, jotta työhenki ryhmässämme olisi hyvä?

Jotta tiimi voi menestyä, täytyy osata työskennellä tiiminä. Välillä se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Aina hyvä yhteistyö ei tule luonnostaan, vaan sen eteen täytyy tehdä töitä ja lisätä tietoutta oikeista työskentelytavoista.

 

Asiaan.

Tonyn kirjassa puhutaan henkilökemiasta, joka voi olla osalle tuttu käsite ja osalle ei. Henkilökemiaa ei voi selittää yksioikoisesti, sillä sille ei ole olemassa tieteellisesti tarkoin määritettyä tarkkaa sisältöä. Henkilökemia on asia, joka muodostuu ihmisten välille heidän kohdatessa toisensa; toisin sanoen voidaan puhua siitä tulevatko ihmiset toimeen keskenään hyvin vai vähemmän hyvin. Henkilökemiaan vaikuttaa se minkälaisia persoonia ihmiset ovat ja kuinka erilaisia tai samanlaisia persoonat ovat keskenään. Henkilökemiaa voi olla useiden ihmisten välillä tai vain kahden.

Joskus tuntuu, että kahdella vastatavanneella ihmisellä voi yhteistyö yhtäkkiä sujua kuin taika ja toisilla taas takkuaa alusta alkaen. Tällöin henkilökemiat ovat kyseessä, eikä näitä asioita yleensä tiedosteta itse. Joskus vain tuntuu, että tuon toisen kanssa en sitten tule millään toimeen ja hän ymmärtää väärin kaiken minkä sanon. Monet eri konfliktitilanteet johtuvat siitä, ettei ymmärretä erilaisten persoonien tapaa katsella asioita ja oletetaan kaikkien toimivan samalla tavalla kuin itse.

 

Meillä jokaisella on omanlaisemme persoonallisuus. On hyvä tietää perusasioita persoonallisuudesta ja siitä mistä se muodostuu, sillä erilaiset persoonat keskenään muodostavat henkilökemian. Jokainen on kuullut puhuttavan persoonallisuudesta; se yksinkertaisesti sanottuna kuvastaa sitä minkälainen ihminen joku on. Persoonallisuus käsitteenä ei ole aivan näin helppo juttu, sillä jokaisen ihmisen persoonallisuus muodostuu monesta eri minuuden tasosta. Näitä tasoja on:

-Kasvatettu minä. Se kertoo mitkä asiat ovat vaikuttaneet persoonallisuuten menneisyydessä. Kuinka ihminen on kasvatettu, kuinka vanhemmat ovat neuvoneet käyttäytymään erilaisissa tilanteissa, opitut arvot, säännöt ja mallit, onko kokenut olonsa rakastetuksi vai hylätyksi, minkälaisia vuorovaikutussuhteita on ollut.

-Sosiaalinen minä. Se kertoo mitkä asiat vaikuttavat persoonallisuuteen tällä hetkellä. Minkälaisessa kulttuurissa eletään, minkälaista koulutusta käydään/työtä tehdään, miltä ikäpolvelta ollaan.

-Ydinminä. Se kertoo minkälaisia mahdollisuuksia meillä on tulevaisuudessa. Ydinminä on itsetietoisuutemme perusta, aito oma itsemme, joka tulee elämän myötä aina vain selvemmin esiin. Ydinminä tulee esille spontaaneissa tilanteissa.

-Fyysinen keho. Se muodostaa perustan elämälle. Fyysinen kehomme vaikuttaa persoonallisuuteen hermojärjestelmässä, hormonitoiminnassa, aineenvaihdunnassa yms.

-Temperamentti. Se on varmasti kaikille tuttu käsite. Joku ihminen voi olla hyvin temperamenttinen tai vähemmän temperamenttinen. Temperamenttisuus kertoo omasta tavasta reagoida asioihin. Vahvimmin tämä on esillä lapsuusiässä; tunteita näytetään vahvasti eikä niitä peitellä. Iän karttuessa temperamentti voi olla enemmän piilossa, mutta tallessa kuitenkin. Se tulee esille yllättävissä ja esimerkiksi kireissä  tai stressaavissa tilanteissa.

Näistä asioista siis muodostuu persoonallisuutemme. On paljon asioita, jotka vaikuttavat persoonallisuuteemme menneisyydestä käsin ja nykyhetkestä myös, mutta tulevaisuus ei ole kuitenkaan koskaan ennalta määritelty. Meillä on mahdollisuus kehittää omaa persoonallisuuttamme parempaan suuntaan.

 

 

Erilaiset persoonallisuudet voidaan jaotella lukemattomilla eri tavoilla, mutta minä keskityn kahteen perusjaotteluun: introverttiin ja ekstroverttiin.

Introvertin ja ekstrovertin ero on siinä miten psyykkinen energia suuntautuu ja mihin se kiinnittyy. Psyykkinen energia on eräänlainen sisäinen liike, joka tapahtuu ennen ulkoista ja sisäistä reagointia erilaisiin tilanteisiin. Ekstrovertillä psyykkinen energia suuntautuu hänen ulkopuolelleen esimerkiksi muihin ihmisiin. Introvertilla psyykkinen energia taas suuntautuu häneen itseensä ja omiin tuntemuksiin. Ekstroverttiä voidaan siis kutsua ulospäinsuuntautuneeksi ja introverttia sisäänpäin suuntautuneeksi.

Esimerkki introvertin ja ekstrovertin toimintatavoista havainnollistaa heidän erilaisia toimintatapojaan. Käytän tilannetta, kun saimme kuulla päässeemme sisään meidän kouluumme. Kun ekstrovertti saa kuulla päässeensä haluamalleen koulunalalleen hän saattaa kiljahtaa ääneen onnesta ja kertoa heti kavereilleen. Hän haluaa jakaa uutiset ja näyttää onnensa. Introvertti taas uutiset kuullessaan saattaa pohtia hetken: oliko tämä varmasti juuri se ala jolle halusin, kenelle kertoisin kouluun pääsystä vai tarvitseeko minun kertoa kenellekään.

Introverttia henkilöä siis voitaisiin kuvailla enemmän pohdiskelevaksi ja mietteliääksi, kun taas ekstrovertti sanoo ääneen ajatuksensa ja saa energiaa siitä, että on vaikutuksessa muiden kanssa. Ekstrovertti voi alkaa puhumaan jo ennen kuin on valmista ajatusta päässä ja introvertti taas miettii sanottavansa valmiiksi. Ekstrovertti toimii spontaanisti kun taas introvertti harkitummin. Ekstrovertti saattaa haluta alkaa toimimaan heti, kun taas introvertti tahtoo ensin tehdä tarkan toimintasuunnitelman.

Introvertit ja ekstrovertit siis tarkastelevat asioita eri näkökulmista ja toimivat eri tavoilla. Näiden henkilöiden välille voi tulla konfliktitilanteita, jos he eivät ymmärrä toisiaan. Ekstrovertti voi ihmetellä miksi introvertti on hiljaa ja turhautua kun ei saa hänestä vastakaikua. Introverttia voi ärsyttää ekstrovertin jatkuva puhe, jolla ei tunnu olevan kunnon sisältöä. Kun nämä erilaiset persoonat kohtaavat keskenään on heidän välillään henkilökemiaa. Tärkeää on muistaa, että kumpikaan näistä ei ole toista parempi ja molempia tarvitaan erilaisissa työyhteisössä. Ekstrovertti ja introvertti antavat erilaisen panostuksen työyhteisön tehtäviin ja näin saadaan aikaan monipuolinen ja varmempi vastaus.

Meistä jokaisesta saattaa löytyä niin ekstrovertin kuin introvertin piirteitä. Yleensä aina olemme kuitenkin selkeästi jommallakummalla puolella ja jokaiselle tekisi hyvää tutkia itseään ja miettiä kummalle puolelle kuuluu.

 

 

Kuinka me voisimme toimia, jotta tulisimme paremmin toimeen keskenämme?

Erittäin tärkeää tässä on se, että ymmärrämme toisiamme. Meillä on vielä pitkä matka yhdessä kuljettavana ja tulemme viettämään paljon aikaa yhdessä, joten olisi erittäin tärkeää, että tulisimme toimeen keskenämme ja pystyisimme selviytymään erilaisista saamistamme tehtävistä. Vaikka tiimiakatemialaiset jaettiin tiimeihin persoonallisuustestien tulosten perusteella, se ei tarkoita sitä, että kaikki tulisivat mahtavasti toimeen keskenään ja oltaisiin unelmatiimi. Ollakseen unelmatiimi täytyy nähdä töitä sen eteen ja yrittää ymmärtää toisia.

Tässä minulla on hieman erilaisia toimintavinkkejä sekä ekstroverteille että introverteille; molemmille erikseen kolme kohtaa. Joskus asioiden toteuttaminen vastakkaisella tavalla mihin on normaalisti tottunut, voi auttaa ymmärtämään vastakkaisella tavalla ajattelevia ja tuoda itsellekin uusia näkökulmia. Tietenkään omia toimintatapoja ei tarvitse muuttaa, mutta epämukavuusalueella käyminen opettaa paljon. (Vinkit on kirjattu Henkilökemiaa-kirjan pohjalta)

Ensin kolme vinkkiä introverteille:

-INTROVERTIN on hyvä muistaa, että aina ei ole pakko onnistua täydellisesti. On täysin OK epäonnistua ja siitä voi oppia paljon.

-Vaikka introvertit kokevat miettimisen ja asioiden huolellisen suunnittelun tärkeäksi, joskus voisi kokeilla jättää tämän vaiheen välistä tai ainakin vähentää sitä. Eli voisi alkaa vain tekemään ja toteuttamaan.

-Introverteilla voi olla tapana miettiä omakuvaansa liiaksikin asti ja ulospäin suuntautuneiden ekstroverttien joukossa he saattavat miettiä omaa hyödyllisyyttään. Muista siis aina, että olet arvostettu ja tärkeä tiimin jäsen. Ole armollinen itsellesi!

 

Sitten kolme vinkkiä ekstroverteille:

-Ekstroverteilla on usein paljon asiaa ja he tykkäävät olla äänessä. On kuitenkin hyvä muistaa antaa muillekin suunvuoro ja ymmärtää se, että kaikilla on mielipiteitä ja jokaisen mielipiteet ovat yhtä tärkeitä, vaikka kaikki eivät niitä ilmaisekaan välttämättä yhtä tomerasti.

-Ekstroverteilla saattaa olla tapana tehdä ennen ajatusta. Siksi tekisi erittäin hyvää kokeilla pitkän kaavan mukaista pohdintaa ja suunnittelua ennen kuin toteuttaa. Esimerkiksi uuden projektin kohdalla tai pelkästään ennen kuin kertoo ajatuksiaan ääneen.

-Ekstoverteillä saattaa olla tapana tehdä kaikki itse ja ottaa johtajan asema. Siksi tekisi hyvää jakaa vastuuta, jotta eksrtovertti itsekin pystyy keskittymään kunnolla yhteen asiaan ja nauttimaan työstään.

 

On muistettava, että henkilökemiat eivät ole villejä luonnonlakeja joiden armoilla meidän on oltava, kuten Jukka-Pekka Puro muistuttaa. Erilaisten persoonien kanssa voi tulla toimeen, jos vain on halua ja yritystä. Tässä on yleisiä vinkkejä niin introverteille kuin ekstroverteille. Näitä toteuttamalla on työyhteisössä suurempi mahdollisuus hyvään yhteishenkeen ja parempiin tuloksiin. Tässä siis asioita joita jokaisen tulisi muistaa:

Kunnioita ja arvosta. Jokainen meistä on hyvä tyyppi. Jokaisesta ihmisestä löytyy hyvää ja paljon potentiaalia. Jokainen meistä on samanarvoinen. Ei kannata sortua ajattelemaan, että erilaisessa seurassa tämäkin olisi helpompaa. Ota kaikki irti niistä ihmisistä joiden seurassa olet.

 ymmärrä erilaisia persoonia. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Jotta voimme välttyä mahdollisilta konflikteilta ja väärinymmärryksiltä, on meidän erittäin tärkeää ymmärtää erilaisuuttamme ja myöskin samankaltaisuuttamme. On ymmärrettävä, että ihmiset toimivat eri tavalla ja katsovat maailmaa omilla silmillään, ei sinun silmillä.

Kuuntele. Kuuntele aidosti ja oikeasti työyhteisösi jäseniä. Näin opit ymmärtämään heitä ja osoitat arvostusta toista kohtaan. Kukaan ei halua tulla keskeytetyksi tai tuntea, ettei hänen äänensä ole kuultu.

Kysy ja keskustele. Jos joskus tuntuu, että sinut on ymmärretty väärin, joku on loukkaantunut tai mahdollisen konfliktitilanteen jälkeen tunnelma on edelleen kireä, on erittäin tärkeää keskustella aiheesta. Kysy toiselta miltä hänestä tuntuu ja selvitä asia. Jos kiperiä tilanteita ei selvitetä loppuun asti, voi kyseisten henkilöiden keskenäinen henkilökemia olla kireä jatkossakin.

Puutu. Jos ikinä näet ilmiselvää kiusaamista työyhteisössäsi, puutu asiaan. Kiusaaminen tai syrjiminen ei ole koskaan oikein. Tietenkin toivon ja uskon, että meidän ryhmissämme ei tätä ongelmaa ole.

 

Ja ei muuta kun, jokainen miettimään omaa persoonaansa ja käytöstään ja samalla muiden persoonaa ja käytöstä ja syitä näille asioille. Tiedostamalla asioita ymmärrämme toisiamme paremmin ja tulemme toimeen paremmin!

Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!